ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2 หน้า จำนวน 16 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
12ADMINISTRATOR (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
งานธุรการ ความเรียบร้อยและความปลอดภัยของบริษัทฯ งานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
13PRODUCTION SUPERVISOR (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)**ด่วนมาก**
ควบคุมการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
14SAFETY OFFICER (จป.วิชาชีพ(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย))
ดูแลและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
15ACCOUNTING MANAGER (ผู้จัดการบัญชี)**ด่วนมาก**
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบงานบัญชี จัดทำบัญชีและปิดงบประจำเดือนและปีของบริษัทในเครือ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
16QUALITY CONTROLLER (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ)**ด่วนมาก**
ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้ตามคุณภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
17HR TRAINING (เจ้าหน้าที่บุคคลด้านฝึกอบรม )
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านฝึกอบรมต่างๆ จัดทำแผนการฝึกประจำปี จัดเตรียมการปฐมนิเทศและติดต่อหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งงานด้านสวัสดิการพนักงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
18ผู้จัดการสาขา (สุราษฎร์ธานี)
บริหารจัดการสาขาให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงานของฝ่าย เพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนบน
ติดตามทวงถามหนี้ ลงพื้นที่รับทรัพย์สินคืน ในกลุ่มบัญชี Recovery สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ค้างชำระมากกว่า 380 วัน และสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ค้างชำระมากกว่า 180 วัน ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
20Sales BD (แม่บ้านและรปภ.)
-ขายงานเกี่ยวกับแม่บ้านและรปภ.ให้ตามโรงแรมและหน่วยงานต่างๆ -ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการต่อสัญญา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด