ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 97 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
1เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำสำนักงานหาดใหญ่
หน้าที่และความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ จากนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล บริษัทเอกชน พรรคการเมือง หรือ หน่วยงานรัฐบาลระ...ดูรายละเอียด
องค์กร : มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ)
2พนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานสะเดา
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
3พนักงานขายเบเกอรี่ประจำร้านสาขาไดอาน่า หาดใหญ่
รับสมัครพนักงานขายเบเกอรี่ประจำสาขาพื้นที่หาดใหญ่ - ตำแหน่งแคชเชียร์ 1 อัตรา (วุฒิม.6-ปวส) - ตำแหน่งพนักงานขายเบเกอรี่ 5 อัตรา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
5พนักงานขาย วัสดุก่อสร้าง (ประจำไทวัสดุ หาดใหญ่ ) เพศชาย
เชียร์ขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ดูแลหน้าร้าน และให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
6ทนายความ (ประจำสาขาหาดใหญ่ และโซนภาคใต้)***ด่วนมาก***
- จัดเตรียมเอกสารเเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง - ยื่นฟ้องคดีต่อศาล - สืบคดี ในวันนัดพิจารณา - คัดคำพิพากษา - นำคำบังคับ - คัดเอกสารต่างๆ จากศาล - อุทธรณ์/ฎีกา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
8เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม เพศชาย ประจำสาขาหาดใหญ่ และสงขลา **ด่วนมาก**
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย,ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ 2. ตัด Pending และ INPUT ยอดที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาทุกวัน 3. รับสายลูกค้า ตอบปัญหาต่างๆ ที่ลูก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
9ผู้ช่วยผู้จัดการเร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม ประจำสาขาหาดใหญ่
-กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม พรบ.ทวงถามหนี้ -วางแผนและแก้ปัญหา การติดตามทวงถามของผู้ใต้บังคับบัญชาในทีม -สอนเทคนิคการติดตามทวงถามแก่พนักงาน และหัวหน้าแผนก -จัดทำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
10เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์และบังคับคดี ประจำสาขาหาดใหญ่ จำนวน 5 อัตรา **ด่วน**
- จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการสืบทรัพย์ ,ยึดทรัพย์ และการขายทอดตลาด - เก็บข้อมูลลูกค้าและรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการประการยึดทรัพย์ - จัดทำการสรุปผลการดำเนินการสืบทรัพย์ ,ยึดทรัพย์ และงานขายทอดตลาดทรัพย์ใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด