ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 150 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ผู้ช่วย QMR ภาคเอกสารบริหารการจัดการและสนับสนุนงาน R&D
1.ปฏิบัติงานเพื่อรักษาและพัฒนาระบบ ISO 9001:2008 2.ควบคุม จัดทำ Docoment Control 3.ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องเสมอ 4.ติดตามงานประสานงาน ตรวจสอบ การปฏิบัติงานขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด
2เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (บ้านโป่ง)
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC หรือเครื่อง Manual 2. ซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด
3วิศวกรควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร
1. ดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน และเครื่องจักร 2. ทำแผนการ PM เครื่องจักร & ระบบไฟฟ้า 3. จัดทำแผนงบประมาณ และนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 4. ประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้า/เครื่องจักร 5. ติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด
4วิศวกรตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
1. ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ การผลิตงานในแต่ละกระบวนการ 2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบ กรณีที่พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ได้พร้อมหาแนวทางแก้ไข 3. รายงานสรุปผลการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพประจำเดือนนำเสนอต่อผู้บริ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด
5หัวหน้าเเผนกวิศวกรรม / วิศวกรเครื่องกล (ME) ฝ่าย R&D เเละรับประกันคุณภาพ (บ้านโป่ง)
1.มีประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติงานใน Lab หรืองาน R&D ตั้งเเต่ 3 ปีขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรเเกรม CAD / CAE 3.มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัด เเละทดสอบ 4.มีความรู้เรื่องงานหล่อ (งานหล่ออลูมิเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด
6หัวหน้าเเผนกซ่อมบำรุง / วิศวกรรมเเมคคาทรอนิค Mechatronic ฝ่ายซ่อมบำรุง (บ้านโป่ง)
1.มีประสบการณ์ด้านการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องจักร CNC 3.มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัด เเละทดสอบ 4.ต้องมีความรู้ในระบบไฮโดรลิค นิวเมติก ระบบหล่อลื่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด
7เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บ้านโป่ง)
1.จัดเรียงสินค้า เข้า-ออก 2.ตรวจเช็คสินค้าตามรายการที่เกี่ยวข้อง 3.แจ้งสั่งซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำส่งส่วนงานประกอบตาม Pre Order 4.งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด
10QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE (QMR)
- กำหนดดัชนีชี้วัดประสิทธฺภาพการทำงาน (KPI) ขององค์กรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กำหนด - ควบคุมดูแล การบริหารงานระบบคุณภาพภายในองค์กร - ติดตามกระบวนการการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับข้อก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด