ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 136 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ช่างปรับแต่ง / ช่างซ่อมบำรุง ( รับด่วนหลายอัตรา)
1.ซ่อมและแก้ไขเครื่องจักร (เครื่องฉีด-เป่า พลาสติก) 2.บำรุงรักษาเครื่องจกร 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ทำงานล่วงเวลาทุกวัน /วันละ 2 ชม....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)
2ประกันคุณภาพ (QA)
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ-กระบวนการผลิต-สินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ทวนสอบ ปัญหาของวัตถุดิบและสรุปผล 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 4.วิเคราะห์และสรุปปัญหา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)
3Sales Executive
1.หาลูกค้าใหม่ ขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย 2.รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดตามการชำระเงินของลูกค้า 4.หาช่องทางในการสร้างความต้องการบรรจุภัณฑ์ขวด PET ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 5.สร้างและพัฒนาความส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)
4พนักงานขายหน่วยรถ (ลอรีอัล-การ์นิเย่)ประจำเขตนครปฐม และสมุทรสาคร
เสนอขายสินค้า , จัดรายการส่งเสริมการขาย , เก็บบัญชี ,ทำรายงานเอกสารการขายประจำวัน....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
5นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(R&D Food)
1. วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายบริษัท 2. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ กระบวนการผลิต หรือวัตถุดิบ 3. พิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
6นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D เคมี)
1. ดูแลงานวิจัยและพัฒนา วัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอางและอาหารเสริม 2. ดูแลงานวิจัย เกี่ยวกับสารสกัดทางธรรมชาติ / ทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด วิเคราะห์ปัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
7ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(Cosmetics)
1. ควบคุมดูแลระบบการผลิตสินค้าในโรงงาน(ผลิตเครื่องสำอาง) ตั้งแต่การเข้าของวัตถุดิบการผลิตจนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด 2.วางแผนและตรวจสอบรายงานการผลิตสรุป ผลจัดท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
8เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1. ร่วมวางแผนการผลิต และจัดการด้านอุปกรณ์ วัตถุดิบ บุคลากร และสถานที่ 2. ควบคุมและดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผน 3. ตรวจสอบ ดูแลกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับระบบ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
9RD Microbiology (จุลชีววิทย่)
1.ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อวางแผนการทดลอง 2.ทำการทดลอง เขียนรายงาน และสรุปผลการทดลอง 3.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 4.การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวเชื้อจุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด