ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 132 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
71พนักงานรายวัน
ประกอบชิ้นงานอุปกรณ์อลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
72พนักงานขาย
ขายอุปกรณ์ประตู หน้าต่างอลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
73ช่างซ่อมแม่พิมพ์
ประกอบชิ้นงานอุปกรณ์อลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
74ช่าง CNC เปิดแม่พิมพ์
ประกอบชิ้นงานอุปกรณ์อลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด
75รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก)
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการส่งออก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความสอดคล้องกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่ -ควบคุมดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
77หัวหน้าคลังสินค้า
1. ดูแล ควบคุม วางแผนการจัดการคลังสินค้าให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ดูแล กำกับ ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ดำเนินงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
78ช่างปรับฉีดและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก ( สมัครโทร 081-699-5115 )
- จัดเจรียมเครื่องจักรตามแผนงานที่กำหนด - สนับสนุนช่วยเหลือจัดการกรรมวิธีการผลิต - เปลี่ยนแม่พิมพ์ตามแผนการผลิต - รักษาและปรับปรุงเครื่องฉีดพลาสติกในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ - set up และ ควบคุมเคร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
79รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร)
- กำหนดแผนงานและเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร - ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดไว้ - พัฒนาและปรับปรุงการผลิต วิธีการผลิต แล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
80ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อนสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท - ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธตามนโยบายบริษัท - ใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด