ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 132 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
21วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- รับมอบนโยบาลจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - บริหารจัดการทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน พร้อมรายงานแผนงาน - วางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการก่อสร้าง ได้แก่ งานค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด
22ผู้ช่วยช่างสำรวจ
- สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง ทำรังวัดระดับที่ดินตามแบบก่อสร้างที่กำหนด - วางผัง วางหมุด วางระดับงานก่อสร้าง - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด
23วิศวกรสนาม/Site Engineer (สาขานครปฐม)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบก่อสร้าง และถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรม - ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและตรงตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนด - อัพเดตสรุปรายงานความคืบหน้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีพีวาย เฮ้าส์ จำกัด
24เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร
- จัดทำแผนการฝึกอบอรมประจำปี - จัดทำ Training Need - จัดการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ พร้อมวัดผล/วิเคราะห์ เสนอแผนแก้ไข - ติดตามการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม - ประสานงานและจัดทำหลักสูต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
25ช่างปรับฉีด (เครื่องฉีดพลาสติก)
1. ด้านการควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 2. ด้านการควบคุมการผลิต 3. ด้านการควบคุมเครื่องจักร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
26ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล)
- บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ - ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
27สัตวบาลไก่เนื้อ/ไก่ไข่
- รับผิดชอบดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ/ไก่ไข่ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานวิชาชีพ - สนับสนุนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสานงานกันตามนโยบายบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทอภิญญา กรุ๊ป จำกัด
28ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ประกอบชิ้นงานอุปกรณ์อลูมิเนียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ภูมิวัฒนา จำกัด