ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 88 หน้า จำนวน 880 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
92Export Sales Executive
รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออกสินค้าใหม่ กลยุทธ์และกิจกรรมการขาย บริหบริหารการเก็บเงินจากลูกค้า บริหารลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ การหาลูกค้าใหม่ จัดทำประมาณการยอดขาย คว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด
93หัวหน้าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นำเสนอการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมรับผิดชอบในการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า และมีความคิดสร้างสรรค์ ตรงเวลา และตามงบประมาณที่กำหนด และบรรลุเป้าหมายตามแผนการทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด
94ผช.ผจก.แผนกแม่บ้าน
รับผิดชอบสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกแม่บ้านและซักรีด ให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างเรียบร้อย ให้งานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
95ผู้จัดการแผนกโภชนาการ
กำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานโภชนาการ งานจัดการทรัพยากร ต้นทุน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมระบบคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพในการบริการอาหารอย่างมีประสิท...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
96ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ประเมินความเสี่ยง วางแผนและมอบหมายปฎิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบร...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
97เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีทั่วไป - ตรวจนับสินค้าคงเหลือประเดือน/ปี - ปรับปรุงบันทึกยอดสินค้าคงเหลือ (ปรับยอดเพิ่ม-ลด สินค้า Fix Stock) - งานปิดบัญชีสินค้าคงเหลือ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
98จนท.ผู้ปวยการเงิน
รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแลงาน การรับชำระค่ารักษาพยาบาลการเงินผู้ป่วยนอก , งานประเมินค่ารักษาพยาบาล, งานติดตามหนี้ที่ค้างชำระ และงานรับฝาก-คืนทรัพย์สิน ให้ถูกต้อง อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามแผนนโยบายที่บร...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
99พนักงานแม่ครัว
ปฏิบัติงานด้านการผลิตอาหาร (ด้าน ความถูกต้อง สะอาดปลอดภัย เพียงพอ) - รับข้อมูลการผลิตอาหาร - ตรวจรับวัตถุดิบ แปรรูปและการจัดเก็บ ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช
100ผู้ช่วยทันตแพทย์
- เตรียมความพร้อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดทั้งวัตถุทางทันตกรรมให้พร้อมใช้งาน - ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการให้บริการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลนนทเวช