ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 88 หน้า จำนวน 880 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
91เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี(ด้านจ่าย) รายวัน (โทร.02-497-6858)
1.บันทึกบัญชีเพื่อตัดจ่ายชำระหนี้ , ทำเช็คจ่าย 2.ปิดภาษีซื้อ,ขาย ยื่นภพ.30 3.ปิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยื่นแบบภงด.3/53 4.จัดทำงบกระทบยอดเพื่อปิดงบการเงินรายเดือน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ล้านนา เทค ฟิวชั่น จำกัด
92ช่างผลิต + ประกอบ และ ผลิตชิ้นส่วน (โทร.02-497-6858)
- ทำงานในไลน์ผลิตตาม Order - ทำงานตามกระบวนการผลิต อาทิเช่น งานปั๊มชิ้นส่วน งานกลึง งานประกอบไฟ -งานเชื่อม งานประกอบ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ช่างเชื่อม สามารถเชื่อมโครงสร้างเหล็กด้วยเครื่องเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ล้านนา เทค ฟิวชั่น จำกัด
93ช่างงานสำรวจ-ฝ่ายสำรวจ
-สำรวจและทดสอบ -งานเขียน Plan&Profileด้วยAuto CAD -งานแสกน/พิมพ์ แผนที่ แบบแปลนต่างๆ -งานสำรวจข้อมูลงานก่อสร้าง -จัดทำเอกสารประกวดราคาและประมาณราคางานก่อสร้าง (BOQ) -งานตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง -งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
94เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
- ดำเนินการควบคุมการออกเอกสาร การแจกจ่ายเอกสาร การยกเลิกเอกสาร การทำลายเอกสารให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีการดำเนินการด้านเอกสารสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
95Biopharma Production Officer / Abinis Co.,Ltd.
- Set daily/Weekly/monthly objectives and communicate them to employees - Organize workflow by assigning responsibilities and preparing schedules - Oversee and coach employees - Identify issues in ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
96QA Officer / บ.เอบินิส จำกัด
- Review production batch records and related documents to ensure proper compliance with site procedures and GMP - Verify quality control tests results before releasing - Monitor the compliance with...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
97ช่างเทคนิคบำรุงรักษา / บ.เอบินิส
- ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธรณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ - ตรวจตรา ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโรงงาน - กำกับดูแลผู้รับเหมาที่เข้าม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
98R&D Officer (Bangyai)
- Conducting experiments, recording and analysis data - Presenting result to senior/other research staff - Writing research paper/patent, report and summaries - Ensuring that quality standards are ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
99พนักงานผลิต / บริษัท เอบินิส จำกัด
1.สนับสนุนการปฏิบัติงานของ Production Supervisor/Officer ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 2.ดูแลรักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตตามที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
100ช่างเทคนิคสาธารณูปโภค / บ.เอบินิส
1. ปฏิบัติงานผลิตสาธารณูปโภค(Utility) ทำการตรวจสอบและลงบันทึก 2. บำรุงรักษาสาธารณูปโภค(Utility) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. พร้อมในการเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค(Utility) นอกเวลางาน(OT)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด