ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 1,352 หน้า จำนวน 13,511 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
44เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-เปิดเอกสารใบสั่งซื้อตามระยะเวลาที่กำหนด -ติดตามใบสั่งซื้อ -เปรียบเทียบราคาก่อนเปิดใบสั่งซื้อ -ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มณีอินเนอร์แวร์ จำกัด
45เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธรุการ
-สรรหา สัมภาษณ์บุคคลและบริหารจัดการงานบุคคลทั้งพนักงานเข้า-ออก -จัดทำเอกสารยื่นประกันสังคม -สรุปเวลาทำงานของพนักงานและจัดทำเงินเดือนพนักงาน 2 งวด/เดือน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มณีอินเนอร์แวร์ จำกัด
46เจ้าหน้าที่การตลาด
ปฏิบัติงานด้านการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ทาการตลาด ต่างๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ ทุกประเภท ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความเข้าใจ ระหว่าง ลูกค้ากับบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิผลและป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิลด์ มาร์เก็ต เทรดดิ้ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
47ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ แก้ปัญหา ของฝ่ายบุคคล-เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขอบเขต งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการบริหารงานบุคลากร การสรรหา การพัฒนาฝึกอบรม การบำรุงรักษาบุคลากร งานนโยบาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวิลด์ มาร์เก็ต เทรดดิ้ง จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
49IT SUPPORT
ดูแลงานด้านไอที ช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เน็ตโฟลว์ จำกัด
50ฝ่ายบุคคล-ธุรการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่างระเบียบปฏิบัติงานของพนักงาน การบริหารงานบุคคลในด้านความดีความชอบ ช่วยกำหนดหลักสูตร การพิจารณาการทำงานของพนักงาน (KPI) ดูแลเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ เน็ตโฟลว์ จำกัด