ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 1,352 หน้า จำนวน 13,511 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
131เจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ. *ด่วน
1. ควบคุมดูแลพนักงานตามจุดงาน 2. จัดอัตรากำลังพล 3. ตรวจหน่วยงานตามแผน 4. เข้าพบผู้ว่าจ้าง 5. ปฏิบบัติงาน 12 ชม./วัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
132เจ้าหน้าที่ข้อมูลเงินเดือน
-คีย์ข้อมูลค่าแรงพนักงานรายวัน -จัดทำโปรแกรมเงินเดือน -และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
133ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
- ควบคุมดูแลงานการจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ - ควบคุมงานด้านการดูแลอาคาร และการซ่อมบำรุง - บริหารงานภายในฝ่าย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
134เจ้าหน้าที่การตลาด
1. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า 2. ทำสัญญา 3. ใบเสนอราคา 4. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
135ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- รับผิดชอบงานในการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการบริหาร และพัฒนางานทรัพยากรบุคคล - วางแผน และควบคุมการดำเนินการด้านการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม ตลอดจนวางแผน และควบคุมการดำเนินกิจกรรมแรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
136เจ้าหน้าที่ธุรการ
พิมพ์เอกสาร/จัดเก็บเอกสาร/รับโทรศัพท์/และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
137ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
- ดูแลจัดทำ วางแผนการฝึกอบรมประจำเดือน / ประจำปี - จัดฝึกอบรมภายใน - พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานให้มีศักยภาพ เพื่อตอบสนองลูกค้า - ติดตามผลการศึกษาอบรม และทบทวนการฝึกอบรบตามหน่วยงาน - อื่น ๆ ตา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
138เจ้าหน้าที่บัญชี
ต้องการรับสมัครพนักงานบัญชีประจำสำนักงาน บันทึกบัญชีรายได้ จัดทำรายงานภาษีขาย จัดทำสต๊อกสินค้า จัดเก็บเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
139ผู้จัดการแผนกฝ่ายบัญชี (ด่วน)
- ดูแลควบคุมระบบบัญชี - จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำเดือน และสิ้นปี - ตรวจสอบรายการงานกระทบยอด - วิเคราะห์รายการประกอบงบที่ผิดปกติ - รับผิดชอบ และประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และกรมสรรพากร - ตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
140ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลเงินเดือน และการเงินรับ
- ดูแลบริหารจัดการภายในฝ่าย - ตรวจเช็คข้อมูลการนำส่งค่าแรงของพนักงาน - จัดทำ และควบคุมการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด