ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า จำนวน 113 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
- ควบคุมงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด
2จป.วิชาชีพ
1. ดูแลตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยรวมภายในโรงงาน 2. จัดทำแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยประจำปีและดำเนินงานตามแผน 3. จัดฝึกอบรมพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
3เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ซอยปรีดีพนมยงค์ 41
ลักษณะงาน - ตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน - ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายและรายงานผล - จัดทํารายงานเสนอแนะนายจ้างในด้านความปลอดภัย - อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
5Safety Officer จป.วิชาชีพ
-ตรวจสอบและเสนอแนะและปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน -ตรวจวัดและประเมินผลสภาพแวดล้อมประเมินความเสี่ยงในการทำงาน ซึ่งอาจร่วมดำเนินการกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
6เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซท์งาน
1. ควบคุม กำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในไซท์งานก่อสร้าง 2. จัดทำและกำกับแผนงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด 3.จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อประสานงานกับทีมในองค์กร รวมถึงประสานกับห...ดูรายละเอียด
องค์กร : W&S Decoration Co., Ltd.
7จป.วิชาชีพ
- ดูแลบริหารงานด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างของบริษัทถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย - ประสานงานกับสำนักงานของบริษัทฯในกรุงเทพฯ สถานที่ปฎิบัติงาน : โครงการก่อสร้างอาคาร THE ONE HOTEL เทศบาลเมื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พรรณกาญจน์วิกรย์ จำกัด
8Graphic Design
1. ทำสื่อโฆษณา/ตัดต่อ Graphic 2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์,สื่อสิ่งพิมพ์,สื่อออนไลน์,Shop และสื่อการตลาด 3. ใช้โปรแกรม Graphic ได้ เช่น Photoshop,lllustrtor 4. มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มานายา จำกัด
9จป.วิชาชีพ
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ จป. ภายในโรงงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10จป. วิชาชีพ
1. ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน 2. จัดทำและนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ส่งงานราชการ 3. วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ จัดทำ จปว.ส่งกรมแรงงาน 4. เดินตรวจความปลอดภัยในการทำงาน 5. อบรมพนักงานก่อนเร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระราม 4 ฮอนด้า คาร์ส์ กรุ๊ป จำกัด