ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 204 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
1เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาเคมี
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
3หัวหน้างานฝ่ายผลิต ( รับสมัครด่วน!! )
1.วางแผนการผลิต,ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 3.ควบคุมการใช้วัตถุดิบ ดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมผลิตและถูกต้องตามระบบคุณภาพ 4.ควบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเจ.เอส.โฟม จำกัด
4R&D เครืองสำอาง ทำงานเชียงใหม่
พัฒนาวิจัยเครื่องสำอาง ผลิตเครื่องสำอางเฉพาะบุคคล งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : Univea Co.,Ltd.
5นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D เคมี)
1. ดูแลงานวิจัยและพัฒนา วัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอางและอาหารเสริม 2. ดูแลงานวิจัย เกี่ยวกับสารสกัดทางธรรมชาติ / ทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด วิเคราะห์ปัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
6RD Microbiology (จุลชีววิทย่)
1.ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อวางแผนการทดลอง 2.ทำการทดลอง เขียนรายงาน และสรุปผลการทดลอง 3.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 4.การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวเชื้อจุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
7เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการแลป Micro Senior
1.ควบคุมดูแลเครื่องมือในห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา 2.ดูแลงานเอกสารการบันทึกเพื่อให้การทดสอบมีประสิทธิภาพ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
8นักวิชาการสัตว์บก (โทร.098-881-6843)
1.เตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ 2.เตรียมสื่อการตลาด 3.สนับสนุนงานขาย 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
9นักเคมีประจำห้องปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู)
- ตรวจสอบ และวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันกันสนิม และแผ่นพลาสติก - จัดทำคู่มือ Standard Testing Methods - พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ - อุปกรณ์ - จัดทำรายงานส่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทในเครือท็อปกรุ๊ป
10วิศกรสิ่งแวดล้อม หรือ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมตลาด ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจวัดผลน้ำ /นำส่งน้ำให้ Lab รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงเทพ ซีฟู้ดส์ มาร์เก็ต จำกัด