ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 18 หน้า จำนวน 176 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
1Application Engineer and Product Specialist – Pulp/Paper/Packaging
Responsibilities: • Product & Application Training • Provide Technical and Application support and solution • Assist in commissioning after equipment installation • Assist in product technical pre...ดูรายละเอียด
องค์กร : Chemical House & Lab Instrument Co.,Ltd.
2Leader Shift (หัวหน้ากะ) ปฏิบัติงาน บริษัท HACH มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
3) PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES (หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก): 3.1 สื่อสารและฝึกอบรมพนักงานร่วมในการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักร รวมทั้งนโยบายด้านความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและมั่นใจได้ว่า PPE (อุปกรณ์ป้องก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
3พนักงานล้างเครื่องแก้ว ( อุปกรณ์ห้องแล็บ ) บริษัท UBE Chemical จำกัด ตะพง ระยอง (ซอยพัน ร.7)
หน้าที่หลัก 1. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ กับสารเคมี 2. เตรียมอุปกรณ์ ในการทดสอบหรืองานต่าง ๆ ทีได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
4พนักงานโหลดสารเคมี ปฏิบัติงาน บ.ศักดิ์ไชยสิทธิ นิคมมาบตาพุด ระยอง (เยื้อง ๆ บ.วินิไทย)
ความสามารถหลัก - มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัย - มีความรักและเอาใจใส่ในงานบริการ - มีทักษะการทำงานเป็นทีม หน้าที่รับผิดชอบ - ให้บริการเติมผลิตภัณฑ์ ลงถัง 200 ลิตร / รถ Bulk - ดูแลหัวจ่ายผลิตภัณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
6หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ
1.ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้า ประสานงานลูกค้า ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2.ควบคุม,กำกับ,ดูแล การปฏิบัติงานของแผนก 3.ควบคุม,กำกับ,ดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา,พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษ 4.ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
7Project coordinator
1.ดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 2.ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุด 3.คอยช่วยเหลืองานด้านต่างๆของทีม 4.คอยให้ข้อมูลและร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด
8วิศวกรสิ่งแวดล้อม
1.รวบรวมข้อมูล และ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะ 2. เขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนจากหน่วยงานภาครัฐ 3. ลงพื้นที่ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเก็บ และ ประมวลผลข้อมูล 4. ติดต่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด
10**ด่วน** RA Assistant Manager [ปสก 5 ปีขึ้นสาย Pharmacy] ทำงานสีลม รายได้ 70-80K
• Prepare registration dossier according to local Regulation and FDA requirement. • Manage Thai FDA comments along submission process and ensure that products will obtain registration approval as tim...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.