ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 146 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
1เภสัชกรผลิตยาสมุนไพรแปรรูป
มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสมุนไพรไทย เช่น สบู่ แชมพู ยาบด ชุดยาหม้อ ลูกประคบ ฯลฯเป็นต้น ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. Tel. 081 879 1456, 098 245 5541 Line. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
2เจ้าหน้าที่พลังงานอาวุโส
1. ดูแลด้านพลังงานให้เป็นไปตามมาตราฐานและกฎกระทรวง 2. ร่วมจัดทำโครงการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 3. ร่วมจัดทำกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 4. ร่วมจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ดี.อุตสาหกรรม จำกัด
3วิศวกรพลังงาน
1.ตรวจสอบและวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 2.ตรวจวินิจฉัยกระบวนการผลิตและเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอาคารและโรงงาน 3.ตรวจติดตาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี โอ ยู จำกัด
4Pharmacist (เภสัชกรประจำแผนก ควบคุมคุณภาพ)
• รับรองการตรวจสอบ (Audit) , งานรับข้อร้องเรียน • รับรองหรือไม่รับรองผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา • ประเมิน และบันทึกการผลิตของผลิตภัณฑ์ยา • รับรองข้อกำหนด วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบและวิธีปฎิบัต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
5นักรังสีเทคนิค
Competency ภาษาอังกฤษสูงสุด 4,000 บาท ต่อเดือน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
6เจ้าหน้า ISO
ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบคุณภาพ ISO 9001,14001...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอ มีเดียอินโนเวชั่น จำกัด
7เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC (พระราม3 ซอย53)
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เมโทร ซอร์ส จำกัด
8หัวหน้าแผนก QA
ควบคุม , ตรวจวิเคราะห์สินค้า ออกรายงาน ประสานงานควบคุมการจ่ายสินคั้า และคุณภาพของสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
9หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ
1.ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้า ประสานงานลูกค้า ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2.ควบคุม,กำกับ,ดูแล การปฏิบัติงานของแผนก 3.ควบคุม,กำกับ,ดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา,พิจารณาความดีความชอบและการลงโทษ 4.ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด