ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 23 หน้า จำนวน 226 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานบุคคล/ฝึกอบรม/Training
91พนักงานธุรการบุคคล (สัญญาจ้าง)
พนักงานธุรการบุคคล (สัญญาจ้าง 3 เดือน) 1. ดูแล จัดเก็บ รวบรวมงานด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล 2. จัดทำฐานข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ รวบรวมจัดเก็บเอกสารพนักงาน 3. ดูแลระบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด
92Training Senior Manager
• Lead the team in identify training needs, perform assessment and to design the suitable courses and deliver both competency and soft skills to all levels of employees across customer service managem...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
93Site manager
• Minimum 3-5 years of cleaning service • To ensure each equipment on site functioning well a maintenance programmer is followed up as schedule set. • Holds monthly meeting with customers at managem...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
94IT Recruiter
• Bachelor's Degree or Master's Degree in any fields (HR would be advantage) • Minimum 3-5 years of direct experience in searching candidate profiles from various sources • Successful tracking recru...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
95Training Senior Manager
• Lead the team in identify training needs, perform assessment and to design the suitable courses and deliver both competency and soft skills to all levels of employees across customer service managem...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
96Site manager
• Minimum 3-5 years of cleaning service • To ensure each equipment on site functioning well a maintenance programmer is followed up as schedule set. • Holds monthly meeting with customers at managem...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
97IT Recruiter
• Bachelor's Degree or Master's Degree in any fields (HR would be advantage) • Minimum 3-5 years of direct experience in searching candidate profiles from various sources • Successful tracking recru...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
98เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.เป็นวิทยากรอบรมให้กับตัวแทน นายหน้า 2.พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย 3.ควบคุมดูแลการจัดอบรมให้มีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
99ธุรการบุคคล *ด่วน*
1.สรรหาบุคคลเพื่อเข้ามาทำงาน 2.ทำ Memo ต่างๆ เพื่อเสนอผู้จัดการ 3.เอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด
100เจ้าหน้าที่ธุรการ ประสานงาน
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ดูแลงานด้านเอกสารทั้งระบบ คัดกรอง คัดแยก -รับเรื่องประสานงาน หน่วยงานภายใน และภายนอก - สรุปผลการประชุมในแต่ละเดือน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิติพล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด