ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 96 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่
1ผู้จัดการสวนยาง ประจำ อ.เบตง จ.ยะลา
ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานสวน ควบคุมดูแลคุณภาพของผลผลิต ควบคุมดูแลงบประมาณที่ใช้ในสวน ติดต่อประสานงานชุมชน , หน่วยงานราชการในพื้นที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
2ผู้จัดการสวนยาง ประจำ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
1.ปฎิบัติงานประจำที่สวนยางพารา สวนทุเรียน 2.ควบคุมดูแลงบประมาณที่ใช้ในสวน 3.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานสวน 4.ควบคุมดูแลคุณภาพของผลผลิต 5.สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา 6.ติดต่อป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
3รับสมัครงาน คนสวน
ดูแลสวนผัก ผลไม้ ตัดหญ้า ปลูกผัก รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิษณุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง จำกัด
4หัวหน้าพนักงานขาย (sale)
ควบคุมการปฏิบัติงานพนักงานขายและส่งเสริมการขาย ทำแผนการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ออกต่างจังหวัดพูดคุยกับลูกค้าและเสนอขายสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาร์เมอร์ ซัพพลาย จำกัด
5สัตวบาลส่งเสริมไก่เนื้อ ด่วน!!!!
- รับผิดชอบดูแลการเลี้ยงไก่เนื้อ/ไก่ไข่ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ส่งเสริมเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ตามมาตรฐานวิชาชีพ - สนับสนุนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสานงานกันตามนโยบายบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
6ผู้จัดการทั่วไป
วางแผน กำกับ ติดตาม รวมถึงการแก้ไขปัญหาในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ วิเคราะห์ปัญหา ควบคุม ดูแลและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จัดทำและควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด
7ผู้จัดการสาขา-เลี้ยงไก่เนื้อ
1.บริหารงาน/วางแผนงานเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนื้อ ตามนโยบายบริษัท 2.ควบคุม ตรวจสอบงานทั้งระบบของสาขา 3.วิเคราะห์ แก้ปัญหางาน เฉพาะหน้า 4.สรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อภิญญา กรุ๊ป จำกัด