บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ (สุกร,ไก่) ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008, GMP & HACCP, UFAS ประกอบธุรกิจประเภทกิจการสัตว์ปีก ผลิตและส่งออกลูกไก่เนื้อ ฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
เลขที่ 26 หมู่ 5 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
038-464520-6
038-464527-9
ตำแหน่งงานของ บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานควบคุมเครื่อง 14 มิถุนายน 2564
     2. พนักงานผลิต 14 มิถุนายน 2564
     3. พนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 14 มิถุนายน 2564
     4. สัตวแพทย์ (ส่งเสริม) 14 มิถุนายน 2564
     5. สัตวบาล (ไก่) 14 มิถุนายน 2564
     6. ช่างไฟฟ้า 14 มิถุนายน 2564
     7. วิศวกรเครื่องกล 14 มิถุนายน 2564