บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยเคมี
39/3 หมู่ 3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
035-902733
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานคลังสินค้าวัตถุดิบ 02 มีนาคม 2564
     2. วิศวกรแมคคาทรอนิกส์ 02 มีนาคม 2564
     3. คนสวน 02 มีนาคม 2564
     4. วิศวกรโยธา 02 มีนาคม 2564
     5. วิศวกรเครื่องมือวัดและควบคุม (Instrument) 02 มีนาคม 2564
     6. วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุง 02 มีนาคม 2564
     7. วิศวกรรมเครื่องกล 02 มีนาคม 2564
     8. พนักงานขับรถบริษัท 02 มีนาคม 2564
     9. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ 02 มีนาคม 2564
     10. พนักงานตรวจสอบกระสอบอย่างละเอียด 02 มีนาคม 2564
     11. เจ้าหน้าที่ Market Information 02 มีนาคม 2564
     12. พนักงานวิเคราะห์ (เก็บตัวอย่าง) 02 มีนาคม 2564
     13. พนักงานควบคุมระบบสาธารณูปโภค 02 มีนาคม 2564
     14. พนักงาน Ckecker 02 มีนาคม 2564
     15. ช่างเทคนิค - ไฟฟ้า 02 มีนาคม 2564