บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
เป็นธุรกิจ กิจการรับบริการติดตาม ทวงถาม เรียกเก็บหนี้ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
เลขที่ 164/1 หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
0945697898
055-301438
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานที่ปรึกษาหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Debt Advisor) ประจำสาขาเชียงใหม่ 19 กรกฎาคม 2567
     2. MIS ประจำสาขา สำนักงานใหญ่ (เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล Support ประจำสำนักงานใหญ่ พิษณุโลก) 19 กรกฎาคม 2567
     3. Admin Phone 19 กรกฎาคม 2567
     4. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดเพชรบูรณ์ 19 กรกฎาคม 2567
     5. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดลำปาง 19 กรกฎาคม 2567
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการและความปลอดภัย(General Affair and Safety Officer) 19 กรกฎาคม 2567
     7. พนักงานที่ปรึกษาหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Debt Advisor) ประจำสาขาพิษณุโลก 19 กรกฎาคม 2567
     8. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถจักรยานยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดอุดรธานี 19 กรกฎาคม 2567
     9. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถยนต์) CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดนครสวรรค์ 19 กรกฎาคม 2567
     10. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม (รถยนต์) CR ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 19 กรกฎาคม 2567
     11. หัวหน้าส่วนงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Supervisor) 19 กรกฎาคม 2567
     12. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ FCR ประจำสาขาขอนแก่น 19 กรกฎาคม 2567
     13. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนบน 19 กรกฎาคม 2567
     14. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนล่าง 19 กรกฎาคม 2567
     15. พนักงานติดตามหนี้ภาคสนามภาคใต้ตอนกลาง 19 กรกฎาคม 2567
     16. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ FCR (รถจักรยานยนต์) 19 กรกฎาคม 2567
     17. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขอนแก่น 19 กรกฎาคม 2567