บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทางสัตวแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ
61/232,638 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
02-9031916 ต่อ 117
ตำแหน่งงานของ บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ประสานงานขาย 22 กุมภาพันธ์ 2563
     2. เจ้าหน้าที่การตลาด, Marketing 22 กุมภาพันธ์ 2563
     3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 22 กุมภาพันธ์ 2563
     4. จัดซื้อ, senior purchasing 22 กุมภาพันธ์ 2563