บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
เป็นธุรกิจ กิจการรับบริการติดตาม ทวงถาม เรียกเก็บหนี้ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ
164/1 หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
063-2720259
055-301438
ตำแหน่งงานของ บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ FCR (รถจักรยานยนต์) 18 เมษายน 2562
     2. Admin 18 เมษายน 2562
     3. Supervisor 18 เมษายน 2562