สำนักงานศศิธรการบัญชีภาษีอากร และธุรกิจ
สำนักงานตรวจสอบบัญชี ทีปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร
142/76-77 อาคารคลองจั่นเพลส อาคาร B ชั้น 16 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
02-3778652-3, 081-6594966
02-7286358
ตำแหน่งงานของ สำนักงานศศิธรการบัญชีภาษีอากร และธุรกิจ 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน (500 ชั่วโมง หรือ โครงการสหกิจศึกษา) 27 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานบัญชี (Accounting staff) 27 พฤษภาคม 2562
     3. ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (Junior Audit Assistant) 27 พฤษภาคม 2562