บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
“ซีพีเอฟ” เป็นผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหารที่มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจรในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมประเภทของสัตว์บก และสัตว์น้ำ โดยมีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลา โดยกระบวนการผลิตครบวงจรนั้น เริ่มตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธ์ุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน การผลิตสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุก และปรุงสุก การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงการดำเนินธุรกิจช่องทางการขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหารในรูปแบบร้านค้าปลีก และร้านอาหาร กำลังต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมาก มองหาโอกาส และความท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับเราเพื่อมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก"

1 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02-6410-400
02-6410-100
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านเชสเตอร์ฟู๊ดส์ 21 มีนาคม 2562
     2. IT (Programmer,Implementer,BA ) 21 มีนาคม 2562
     3. ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์อาหาร 21 มีนาคม 2562
     4. นักโภชนาการ 21 มีนาคม 2562
     5. พนักงานขายผลิตภัณฑ์ห้าดาว (Sales Representative) 21 มีนาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์(ธุรกิจซีพีเมจิ) 21 มีนาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 21 มีนาคม 2562
     8. พนักงานขายผลิตภัณฑ์ CP 21 มีนาคม 2562