บริษัท โซลูชั่น เวย์ จำกัด
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการติดตาม เร่งรัดหนี้ ทวงถามหนี้ ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์

โครงการหลักสี่ สแควร์ เลขที่ 76/57 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 (สำนักงานสาขา 00001)
090-198-6881
02-521-3600
ตำแหน่งงานของ บริษัท โซลูชั่น เวย์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector) 26 เมษายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 26 เมษายน 2562