บริษัท ซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
วิศวกรรม จำกัด และ Satake Corporation ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจด้าน
การผลิตเครื่องจักรโรงสีข้าว (Rice Processing Machinery) และชิ้นส่วนเครื่องจักรโรงสีข้าว สำหรับขาย
ทั้งในและต่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1986 โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตขึ้นตาม
ข้อกำหนดของ Satake Corporation สินค้าของบริษัทมีใช้อย่างแพร่หลายในโรงสีขนาดใหญ่และขนาด
กลาง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา และบราซิล เป็นต้น
เลขที่ 133,134 หมู่ที่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
02-501-1180-6 ต่อ 115
02-501-1188
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซาตาเก้ (ประเทศไทย) จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานแผนกบริการ 27 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานขับรถ 6 ล้อ 27 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานรักษาความปลอดภัย 27 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานแผนกวางแผนการผลิต (โทร.02-501-1180-6 ต่อ 115) 27 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 27 พฤษภาคม 2562