โรงงานถั่วงอกไผ่คู่และฟาร์มโคนม
ฟาร์มโคนม ฟาร์มถั่วงอก
30/2 หมู่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
092-3951548
ตำแหน่งงานของ โรงงานถั่วงอกไผ่คู่และฟาร์มโคนม 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. หัวหน้าสัตวบาล 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. ผู้จัดการฟาร์ม 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. สัตวแพทย์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ( ด่วนมาก ) ********ขยายธุรกิจ******** 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. หัวหน้าแผนกขนส่ง 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. หัวหน้าฝ่ายขาย/การตลาด 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. เจ้าหน้าที่ บัญชี/การเงิน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการผลิต 24 กุมภาพันธ์ 2562
     11. ช่างยนต์(ซ่อมบำรุง) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     12. ช่างยนต์ ซ่อมบำรุงรถ 10 ล้อ 6 ล้อ และรถอื่นๆ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     13. ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์มโคนม 24 กุมภาพันธ์ 2562
     14. หัวหน้าแผนกบุคคล ( โรงงานถั่วงอก ) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     15. หัวหน้างานฝ่ายภาคการผลิต ( ถั่วงอก ) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     16. หัวหน้า สัตวบาล ( โคนม ) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     17. สัตวบาล โคนม 24 กุมภาพันธ์ 2562
     18. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ซ่อมบำรุง 24 กุมภาพันธ์ 2562