โรงงานถั่วงอกไผ่คู่และฟาร์มโคนม
ฟาร์มโคนม ฟาร์มถั่วงอก
30/2 หมู่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
092-3951548
ตำแหน่งงานของ โรงงานถั่วงอกไผ่คู่และฟาร์มโคนม 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด 16 ธันวาคม 2561
     2. หัวหน้าสัตวบาล 16 ธันวาคม 2561
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี 16 ธันวาคม 2561
     4. ผู้จัดการฟาร์ม 16 ธันวาคม 2561
     5. สัตวแพทย์ 16 ธันวาคม 2561
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ( ด่วนมาก ) ********ขยายธุรกิจ******** 16 ธันวาคม 2561
     7. หัวหน้าแผนกขนส่ง 16 ธันวาคม 2561
     8. หัวหน้าฝ่ายขาย/การตลาด 16 ธันวาคม 2561
     9. เจ้าหน้าที่ บัญชี/การเงิน 16 ธันวาคม 2561
     10. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการผลิต 16 ธันวาคม 2561
     11. ช่างยนต์(ซ่อมบำรุง) 16 ธันวาคม 2561
     12. ช่างยนต์ ซ่อมบำรุงรถ 10 ล้อ 6 ล้อ และรถอื่นๆ 16 ธันวาคม 2561
     13. ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์มโคนม 16 ธันวาคม 2561
     14. หัวหน้าแผนกบุคคล ( โรงงานถั่วงอก ) 16 ธันวาคม 2561
     15. หัวหน้างานฝ่ายภาคการผลิต ( ถั่วงอก ) 16 ธันวาคม 2561
     16. หัวหน้า สัตวบาล ( โคนม ) 16 ธันวาคม 2561
     17. สัตวบาล โคนม 16 ธันวาคม 2561
     18. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ซ่อมบำรุง 16 ธันวาคม 2561