zenniq hotel (เซนนิค)
โรงแรม, Boutique Hotel
เลขที่ 25/2 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-4664999
02-4663339
ตำแหน่งงานของ zenniq hotel (เซนนิค) 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี 22 กรกฎาคม 2562
     2. GSA 22 กรกฎาคม 2562
     3. commis I, II, III 22 กรกฎาคม 2562
     4. ช่างเทคนิค 22 กรกฎาคม 2562