zenniq hotel (เซนนิค)
โรงแรม, Boutique Hotel
เลขที่ 25/2 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-4664999
02-4663339