บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด
1. งานด้านการตรวจสอบ (Audit)
1.1 สอบบัญชี บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ และกิจการอื่นทุกประเภทที่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบบัญชีและลงนามรับรองงบการเงิน
1.2 สอบบัญชี และตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ
1.3 ตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า

2. งานด้านการเงินการบัญชี
2.1 รับจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2.2 รับวางระบบบัญชี
2.3 รับเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

3. งานด้านภาษีอากร
3.1 รับวางแผนภาษีอากร
3.2 รับคำนวณ จัดทำ และยื่นแบบเสียภาษีอากร
3.3 รับเป็นที่ปรึกษาด้านภาษีอากร

4. งานด้านการจดทะเบียนธุรกิจ
4.1 รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน
4.2 รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ กรรมการ ที่ตั้งสำนักงาน ฯลฯ
4.3 รับจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วน
4.4 รับร่างสัญญาหรือข้อตกลง
4.5 บริการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

240/95-96 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
02-8660278, 081-8587735, 090-9498999
02-8660277
ตำแหน่งงานของ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้