MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
Muang Thai Life
- ที่ปรึกษาการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ /ที่ปรึกษาการประกันภัย
- ให้คำปรึกษาการวางแผนภาษี/บำนาณเกษียณอายุ/ทุนการศึกษาบุตร
- ที่ปรึกษาการเงินการลงทุน unit link
- ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ , Mutual Fund , 5ขั้นมั่นใจลงทุน
เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
086-191-1196,095-450-3397
-
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 25 กุมภาพันธ์ 2563
     2. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 25 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น6 25 กุมภาพันธ์ 2563
     4. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     5. Sale Manager 25 กุมภาพันธ์ 2563
     6. เลขานุการ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     7. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
     8. ที่ปรึกษาการเงิน IC licence 25 กุมภาพันธ์ 2563
     9. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 25 กุมภาพันธ์ 2563
     10. เจ้าหน้าที่การตลาด 25 กุมภาพันธ์ 2563
     11. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 25 กุมภาพันธ์ 2563