CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี
drugstore ,pharmacy ,chain drugstore
332/13-14 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
053-266278-9
ตำแหน่งงานของ CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย อุปกรณ์การแพทย์ 20 พฤษภาคม 2562
     2. Marketing Pharmacist 20 พฤษภาคม 2562
     3. ผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. อุดรธานี ) 20 พฤษภาคม 2562
     4. Marketing Promotion Specialist 20 พฤษภาคม 2562
     5. Online Marketing Manager 20 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานบัญชี 20 พฤษภาคม 2562
     7. เภส้ชกรประจำร้าน ( เชียงของ จ .เชียงราย ) 20 พฤษภาคม 2562
     8. เภสัชกรประจำ (จ. เชียงใหม่ ) 20 พฤษภาคม 2562
     9. เภสัชกร ประจำท็อปส์ อุดรธานี (fulltime) 20 พฤษภาคม 2562
     10. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. เชียงใหม่ ) 20 พฤษภาคม 2562